Đặc Quyền Chí Tôn (VIP)

04-12-2023

ĐẶC QUYỀN CHÍ TÔN

Các Tiên Hữu thân mến,

Tiểu Thố xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các tiên hữu có thể nhận được khi tham gia Tây Du Thần Ký

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP Chí Tôn tương đương:

Mệnh Giá VND Mệnh Giá Vé Nạp EXP Chí Tôn nhận được
5.000 đ 10 10
9.000 đ 20 20
25.000 đ 60 60
49.000 đ 120 120
79.000 đ 180 180
129.000 đ 300 300
179.000 đ 450 450
199.000 đ 500 500
229.000 đ 600 600
249.000 đ 680 680
379.000 đ 980 980
499.000 đ 1280 1280
779.000 đ 1980 1980
1.299.000 đ 3280 3280
1.799.000 đ 4480 4480
2.499.000 đ 6480 6480

Nạp web tại: https://pay.vmge.vn/game/taydu/Info

Mệnh Giá VND Mệnh Giá Vé Nạp
20.000 đ 60
100.000 đ 300
220.000 đ 680
400.000 đ 1280
600.000 đ 1980
1.000.000 đ 3280
2.000.000 đ 6480
6.000.000 đ 19980
15.000.000 đ 49980

Chi tiết Đặc Quyền Chí Tôn:

Cấp Chí Tôn (VIP) EXP Chí Tôn Tương đương VND Đặc Quyền VIP Quà Miễn Phí Mỗi Ngày
Cần kích hoạt Thẻ Tháng Thường
Quà Ưu Đãi Giá
Chí Tôn 0 0 0 Lượt mua Trừ Yêu Nhanh: 3 lần
Lượt mua càn quét Linh Lung Tháp: 3 lần
Lượt làm mới Trân Bảo Các: 100 lần
Thời gian treo offline: 12 giờ
Giới hạn ngày nuôi Dị Thú: 3 lần
Tiên Ngọc x1
Phù Ước Nguyện x1
Đồng x200000
EXP Thần Tiên x100000
Phù Ước Nguyện x2

0

Tiên Ngọc

Chí Tôn 1 60 20.000 đ Mở sớm Chiến đấu nhanh x2
Treo máy tăng EXP NV Chính: 10%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 10%
Treo máy tăng Đồng: 10%
Giới hạn treo offline: +2 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 20%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +25
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 1 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 3 lần
Tiên Ngọc x20
Phù Ước Nguyện x1
Đá Tăng Bậc x300
Phù Ước Nguyện x3
Đồng x2000000

240

Tiên Ngọc

Chí Tôn 2 300 100.000 đ Tầm Tiên Lệnh Bảo Khố-Cao: KM 90%
Mở Cầu Phúc May Mắn: Rút x15
Treo máy tăng EXP NV Chính: 15%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 15%
Treo máy tăng Đồng: 15%
Giới hạn treo offline: +3 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 30%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +50
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 3 lần
Tiên Ngọc x40
Phù Ước Nguyện x1
Mảnh Tiên Tộc 4 Sao x30
Mảnh Nhân Tộc 4 Sao x30
Mảnh Yêu Tộc 4 Sao x30
EXP Thần Tiên x2000000

690

Tiên Ngọc

Chí Tôn 3 1.000 333.333 đ Mở Triệu Hồi Điểm Thần Tiên
Treo máy tăng EXP NV Chính: 20%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 20%
Treo máy tăng Đồng: 20%
Giới hạn treo offline: +4 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 40%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +75
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 2 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 4 lần
Rèn Luyện Ngày mở càn quét nhanh
Tiên Ngọc x60
Phù Ước Nguyện x1
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x1
Hóa Thần Đan x10
Đồng x4000000

990

Tiên Ngọc

Chí Tôn 4 2.000 666.667 đ Kích hoạt Avatar Chí Tôn 4
Treo máy tăng EXP NV Chính: 30%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 30%
Treo máy tăng Đồng: 30%
Giới hạn treo offline: +5 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 60%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +100
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 4 lần
Có thể kích hoạt đặc quyền vĩnh viễn
Tiên Ngọc x80
Phù Ước Nguyện x1
Quà Tam Tộc (Chọn) x1
Hóa Thần Đan x10
EXP Thần Tiên x4000000

1890

Tiên Ngọc

Chí Tôn 5 5.000 1.666.667 đ Kích hoạt Khung Avatar Chí Tôn 5
Treo máy tăng EXP NV Chính: 40%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 40%
Treo máy tăng Đồng: 40%
Giới hạn treo offline: +6 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 80%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +125
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 3 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 4 lần
Có thể bỏ qua chiến đấu Thần Binh Trời Ban
Tiên Ngọc x100
Phù Ước Nguyện x1
Mảnh Tử Hà Tiên Tử x50
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x1
Đồng x6000000

2290

Tiên Ngọc

Chí Tôn 6 10.000 3.333.333 đ Treo máy tăng EXP NV Chính: 50%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 50%
Treo máy tăng Đồng: 50%
Giới hạn treo offline: +8 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 100%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +150
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 5 lần
Tiên Ngọc x110
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x1
Tấn Công Tam Tộc (Chọn)-1 x1
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x2
Ngọc Hồn Hiếm x1
EXP Thần Tiên x6000000

2890

Tiên Ngọc

Chí Tôn 7 15.000 5.000.000 đ Kích hoạt Avatar Chí Tôn 7
Treo máy tăng EXP NV Chính: 60%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 60%
Treo máy tăng Đồng: 60%
Giới hạn treo offline: +10 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 120%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +175
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 4 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 5 lần
Có thể bỏ qua chiến đấu Thiên Mệnh Kỳ Ngộ lần đầu
Tiên Ngọc x120
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x1
Thần Tiên Mạnh (Chọn) x1
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x3
Ngọc Hồn Hiếm x1
Đồng x10000000

4190

Tiên Ngọc

Chí Tôn 8 20.000 6.666.667 đ Treo máy tăng EXP NV Chính: 70%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 70%
Treo máy tăng Đồng: 70%
Giới hạn treo offline: +12 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 140%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +200
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 5 lần
Tiên Ngọc x130
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x1
Thần Tiên Mạnh (Chọn) x1
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x5
Âm Dương Kiếm x1
EXP Thần Tiên x10000000

4690

Tiên Ngọc

Chí Tôn 9 30.000 10.000.000 đ Treo máy tăng EXP NV Chính: 80%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 80%
Treo máy tăng Đồng: 80%
Giới hạn treo offline: +14 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 160%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +230
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 5 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 6 lần
Có thể bỏ qua chiến đấu Đại Kiếp Tông Môn
Tiên Ngọc x140
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x1
Thần Tiên Mạnh (Chọn) x1
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x5
Phụng Linh Đạo Bào x1
EXP Thần Tiên x10000000
Đồng x10000000

4890

Tiên Ngọc

Chí Tôn 10 50.000 16.666.667 đ Kích hoạt Khung Avatar Chí Tôn 10
Treo máy tăng EXP NV Chính: 90%
Treo máy tăng EXP Thần Tiên: 90%
Treo máy tăng Đồng: 90%
Giới hạn treo offline: +16 giờ
Rung Cây Thần nhận Đồng: 180%
Giới hạn dung lượng Túi Thần Tiên: +260
Rèn Luyện Ngày mỗi ngày được mua: 5 lần
Giới hạn ngày Nuôi Dị Thú: 6 lần
Có thể bỏ qua chiến đấu Ma Vương Tập Kích
Tiên Ngọc x150
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x2
Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-2 x1
Ngọc Hồn Cực Phẩm x1
Phụng Linh Ngoa x1
EXP Thần Tiên x10000000

6890

Tiên Ngọc

-------------------------------------

TÂY DU THẦN KÝ - NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - CỮU GIỚI PHÂN TRANH

 

VMGE

Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

CÔNG TY TNHH VMGE

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: INFO@VMGE.VN

Thời gian: 08h00 - 22h00 các ngày (GMT+7)

Giấy phép G1 số 396/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 03/08/2022

Nạp Thẻ
Tải Game trên App Store
Tải Game trên Google Play
Tải Game ApK